PRAKTISK INFORMAJSON-PLANDAGER

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og jobbe i tråd med rammeplanen er planleggingsdagene viktige. Rammeplanen sier blant annet at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Det krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. Arbeidet som skjer på planleggingsdagene er med på å øke kvaliteten i barnehagen.

 I en barnehage er barna til stede gjennom hele arbeidstida til personalet. Det betyr at det er ingen felles møtepunkter der hele personalgruppen er samlet på dagtid. Planleggingsdagene er derfor veldig viktig for felles diskusjoner, informasjon, planlegging og evaluering. Planleggingsdagene har ulike tema knyttet til barnehagens innhold, pedagogikk og omsorg. Noen planleggingsdager benyttes til felles kompetanseheving for personalet. Det kan være felles kurs som er organisert for flere barnehager samlet, eller hvor eksterne kursholdere skal holde opplæring for personalet. Det hender også at en planleggingsdag brukes til praktisk arbeid med noe som senere skal brukes i det pedagogiske arbeidet med barna.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier og daglig leder. Når de ansatte har planleggingsdager, har barna fri.

I Naturbarnehagene har vi 5 planleggingsdager per barnehageår.

Disse dagene har vi planleggingsdag før jul /2021                                                                     

Fredag 8 oktober

Fredag 12 november

 Planleggingsdager etter jul /2022

Fredag 7 januar

Mandag 16 mai  

Fredag 27 mai

Foreldremøte har vi satt opp i løpet av september- mer info vil komme internt på ukeplanene

Forsikring av ditt barn i barnehagen

Barnehagen er medlem av Private barnehagers landsforbund, og har HMS systemet sitt her. Vi har også et eget internkontrollsystem for inne- og utemiljø.